Dražby

Dražby jsou účinnou, relativně jednoduchou a především rychlou cestou, jak zpeněžit nemovitý i movitý majetek. Nespornou výhodou dražby oproti klasickému prodeji je také velká sledovanost zájemci o koupi.

Příprava smlouvy a převzetí podkladů

Při zahájení naší spolupráce je zapotřebí převzetí, kompletace a ověření podkladů nutných k přípravě a zpracování návrhu smlouvy o provedení dražby či prodeje nemovitosti. Vždy potřebujeme výpis z listu vlastnictví. Listiny musí být dodány v originále nebo v úředně ověřené kopii. Příprava a podpis smlouvy o provedení dražby (případné konzultace, vyžádání stanovisek, připomínky, korekce apod.).

Přibrání znalce a zjištění ceny

Zajištění odhadu ceny obvyklé předmětu dražby (výběr znalce, objednávka odhadu, předání potřebných podkladů, prohlídka se znalcem, korekce a připomínkování odhadu atd.) V případě dražby nemovitosti a dalších případech zákonem stanovených musí být cena předmětu dražby vyhotovena znaleckým posudkem. Pakliže máte odhad nebo znalecký posudek věci již vyhotovený, a ke dni konání dražby dobrovolné nebude starší 6 měsíců, použijeme tento. Disponujete-li znaleckým posudkem staršího data, zajistíme jeho aktualizaci.

Dražební vyhláška

Zpracování a podpis dražební vyhlášky (konzultace, korektury, podpis), zveřejnění dražební vyhlášky v zákonné lhůtě zákonem předepsaným způsobem, zpracování seznamu osob, kterým bude zaslána dražební vyhláška, zaslání dražební vyhlášky v zákonné lhůtě všem osobám, kterým musí být doručena atp.

Termín konání dražby je u dobrovolných dražeb nejméně 30 dní od zveřejnění dražební vyhlášky na centrální adrese (www.centralniadresa.cz). To platí, je-li předmětem dražby nemovitost, podnik nebo jeho organizační složka nebo pokud nejnižší podání přesáhne 100 000 Kč.

V ostatních případech, tj. zejména jsou-li předmětem dražby movité věci s vyvolávací cenou do částky 100 000,- Kč, se termín konání dražby zkracuje na dobu minimálně 15 dní od uveřejnění dražební vyhlášky.

Dražba

Ověření zákonných podmínek k účasti na dražbě u účastníků dražby, zajištění bezproblémového skládání dražební jistoty před zahájením dražby. Zajištění transparentního a bezpečného průběhu veřejné dražby, provedené za splnění všech zákonných podmínek.

Ukončení dražby

Vrácení dražební jistoty a všech předaných listin, vypracování protokolu o provedené dražbě, zpracování listin dokladujících přechod vlastnického práva na vydražitele a jejich vydání poté, co dojde k úhradě ceny dosažené vydražením.

Předání výtěžku dražby navrhovateli, vypořádání nákladů dražby, protokolární předání předmětu dražby.