Osoby oprávněné dražit

JEŠTĚ NIKDY JSEM NEDRAŽIL(A). CO MUSÍM UDĚLAT, ABYCH SE MOHLA KLASICKÉ DRAŽBY ZÚČASTNIT?

Dražby se může zúčastnit každá fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům.

Jménem právnické osoby se můžete dražby zúčastnit, pakliže jste její statutární orgán, prokurista nebo zástupce na základě plné moci.

KDO SE NESMÍ DRAŽBY ZÚČASTNIT?

Účastníky dražby nesmějí být: osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít k vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže; osoby, které nesložily dražební jistotu, je-li požadována; dražebník organizující a provádějící dražbu, osoba, jež je jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního orgánu nebo jiného orgánu, jeho zaměstanec; licitátor, který na dražbě činí úkony dražebníka; správce konkursní podstaty, likvidátor nebo nucený správce, jsou-li navrhovateli dražby; u tří bezprostředně výše uvedených skupin osob dále také osoba, která je ve vztahu k některé z výše uvedených osob osobou blízkou, společníkem, osobou ovládanou nebo osobou, která s ní tvoří koncern; obmeškalý vydražitel - ten, který vydražil věc v předchozí dražbě a nezaplatil nejvyšší podání (zmařil dražbu), platí pro opakovanou dražbu; osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs, nebo insolvenční návrh na majetek takové osoby byl zamítnut proto, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to po dobu 3 let od právní moci takového rozhodnutí; kontrolou dražby pověření zaměstnanci příslušného živnostenského úřadu a kontrolou dražby pověření zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj;

Účastníky dražby nedobrovolné nesmějí být dále: dlužník a jeho manžel; osoby, které nesmějí nabývat vlastnictví k věcem, jejichž vlastníkem je dlužník; je-li dlužník právnickou osobou, nesmí být účastníky dražby statutární orgány a členové statutárního nebo kontrolního orgánu dlužníka.

.