Daňová povinnost

Daň z nabytí nemovitých věcí
(upravená Zákonným opatřením Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí č. 340/2013 Sb.)

Daň z nabytí nemovitých věcí (do 31.12.2013 původně jako daň z převodu nemovitostí) postihuje převod vlastnického práva k nemovitým věcem z prodávajícího na kupujícího. Poplatníkem daně je prodávající, nedohodnou-li se smluvní strany, že poplatníkem je kupující. V případě, že daň platí prodávající, je kupující ze zákona ručitelem.

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 %. K výpočtu daně lze použít buď zjištěnou cenu či směrnou hodnotu. Zvolíte-li variantu dle zjištěné ceny, je nezbytné nechat si vyhotovit znalecký posudek za účelem výpočtu daně z nabytí nemovitých věcí. U druhé varianty znalecký posudek být nemusí.

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen podat a daň uhradit nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva k nemovité věci ve prospěch kupujícího.

Daň z příjmu
(upravená z. č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů)

Příjem z převodu vlastnického práva k nemovitosti podléhá dani z příjmů. Poplatníkem je prodávající.

Výše sazby daně činí 15 %. Daňové přiznání se podává k 31.3. následujícího roku (pokud má poplatník daňového poradce – pak k 30. 6. následujícího roku) za celé zdaňovací období.

Osvobození od daně z příjmů

Od daně z příjmů při prodeji je prodávající osvobozen pouze v případě, že
- je vlastníkem nemovitosti déle než 5 let, nebo
- bydlí v rodinném domě / jednotce déle než 2 roky bezprostředně před prodejem nebo
- bydlí v rodinné domě / jednotce méně než jak 2 roky a použije všechny získané prostředky z prodeje na jinou bytovou potřebu.

Daň z nemovitých věcí
(upravena z. 338/1992 Sb., zákon o dani z nemovitých věcí)

Daň z nemovitých věcí je splatná vždy:
- u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období,
- u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší částce.

*Shora uvedené se týká pouze nemovitostí, tj. bytů, domů a pozemků, nikoliv družstevních bytů

*Výše uvedené informace jsou vybrány pouze za účelem podání stručné informace ve vztahu k převodům vlastnického k nemovitostem kupní smlouvou. Nejde o vyčerpávající informace postihující všechny případy, na které se vztahuje poplatková povinnost.