Specifika elektronických dražeb

Ještě před samotnou dražbou...

Ještě nikdy jsem nedražil(a). Co musím udělat, abych se mohl(a) dražby zúčastnit?

V prvé řadě se zaregistrujte na portále jako dražitel kliknutím na položku Registrace v pravém horním rohu obrazovky. Pak se přihlaste ke svému uživatelskému účtu kliknutím na tlačítko Přihlášení a v zobrazeném okně vyplňte Uživatelské jméno (email) a heslo a klikněte na Přihlásit.

Hotovo, jsem přihlášen(a). Jak mám postupovat dál?

Vyhledejte konkrétní dražbu na záložce Nemovitosti nebo v případě movitých věcí na záložce Ostatní. Do pole pro vyhledávání zadejte číslo dražby, jednací číslo nebo alespoň název lokality. Po zobrazení dražby klikněte na zelené políčko Připojte se – online a tato dražba se hned zobrazí na vašem uživatelském účtu v části Moje dražby. Zároveň bude dražebníkovi oznámeno, že jste se jako dražitel připojil(a) k jeho dražbě.

Kde, kdy a jak prokazuji svou totožnost?

Můžete tak učinit více způsoby (osobně u dražebníka, elektronicky), které stanoví konkrétní dražební vyhláška, jež je vždy zveřejněna jako samostatný dokument u dražby. Zásadní je, že podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen.

Mám ještě před dražbou něco platit?

Po potvrzení totožnosti Vám dražebník zašle na vaši emailovou adresu instrukce, jak zaplatit dražební jistotu. Lhůta pro její zaplacení a možnosti způsobu úhrady jsou stanoveny v dražební vyhlášce. Potvrzení o složení dražební jistoty provádí pouze dražebník, neobávejte se s ním proto aktivně komunikovat.

Složil(a) jsem jistotu. Už se tedy mohu dražby zúčastnit?

Splnil(a) jste všechny podmínky pro účast v dražbě, v systému dražeb vám tedy bude přiděleno číslo dražitele. Tak se můžete aktivně podílet na účasti v dražbě (činit příhozy/podání) kdykoli v jejím průběhu.

A dražba může začít...

Co dělat těsně před zahájením dražebního jednání?

Přihlaste se ke svému uživatelskému účtu a zobrazte si probíhající dražbu kliknutím na Moje dražby a mezi Probíhajícími dražbami vyhledejte dražbu, které se chcete zúčastnit. U probíhající dražby se nachází box s kolonkou pro příhoz a podání.

Jak mám prakticky dražit?

Váš příhoz činíte vyplněním kolonky Příhoz a potvrzením tlačítka Přihodit. Tímto je učiněn váš příhoz. Podání (vámi nabízená cena) se automaticky přepočte po vyplnění výše příhozu.

Uvidím na obrazovce aktuální stav dražby?

Ano. Tak, že po každém učiněném příhozu i průběžně během dražby aktualizujete seznam příhozů jednoduše kliknutím na tlačítko Obnovit seznam příhozů.

V jaké výši mohu přihazovat?

První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení nejnižšího podání, tj. počáteční ceny. Další minimální příhoz je stanoven dražební vyhláškou. Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.

V jakém okamžiku dražba skončí?

Konec dražby je sice stanoven dražební vyhláškou, prakticky však dražba bude probíhat do doby, dokud dražitelé činí podání. Bude-li například v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Učiní-li někdo poté další podání, postup se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Po skončení dražby bude v systému elektronických dražeb zveřejněn čas ukončení dražby, dále osoba, která učinila nejvyšší podání v dražbě a výše nejvyššího podání.

Nejsem vydražitel – co dál?

Neúspěšným dražitelům se jistota vrací po skončení dražebního jednání.

Jsem vydražitel – co dál?

Jistota se úspěšnému vydražiteli započte na jeho nejvyšší podání. Lhůta a způsob zaplacení nejvyššího podání se stanoví dražební vyhláškou. Obvykle se jedná o několik kalendářních dnů ode dne udělení příklepu a platí se podle výše částky buď hotově nebo bezhotovostně v případě vyšší částky (viz dražební vyhláška). Vydražitel dostane od dražebníka také potvrzení o nabytí vlastnictví vydražené věci a je oprávněn si vydražený předmět dražby po zaplacení nejvyššího podání převzít řádově do několika dní.