Specifika klasických dražeb

Kde se dražby konají?

Naše společnost provádí dražby na různých místech, vždy však v důstojných a vhodných prostorách. Vždy pečlivě zkontrolujte dražební vyhlášku, abyste si ověřil(a), na jakém konkrétním místě bude dražba konána. Veškeré termíny dražeb naší společnosti jsou vždy uveřejněny na našich webových stránkách.

V naší dražební místnosti je vždy k dispozici veškerá kancelářská a bankovní technika včetně trezoru pro úschovu dražebních jistot vybraných v hotovosti. Pracovník dražebníka je povinen postupovat tak, aby byla zachována diskrétnost jednotlivých účastníků a ochrana jejich soukromí převzetím peněžních prostředků v samostatné či v alespoň prostorově oddělené části místnosti, a aby byla zajištěna bezpečnost převzatých prostředků jejich složením do přenosného trezoru.

Ze všech dražeb je pořizován digitální videozáznam, aby bylo možné kdykoliv a komukoliv prokázat řádný průběh dražby.

 Kde, kdy a jak prokazuji svou totožnost?

Jako účastník dražby (dále jen dražitel):

jste-li fyzická osoba, jste povinen(nna) prokázat se v místě konání dražby platným průkazem totožnosti nebo cestovním pasem,

v případě právnické osoby pak zástupce účastníka dále předkládá i aktuální výpis z obchodního rejstříku, ne starší, než 3 měsíce, osvědčující jeho oprávnění jednat jménem právnické osoby jako statutární zástupce či prokurista; zplnomocněný zástupce pak navíc dokládá plnou moc s úředně ověřeným podpisem, opět ne starší, než 3 měsíce.

Veškeré tyto doklady jsou požadovány k nahlédnutí v originále nebo v úředně ověřené kopii; předložené originály či ověřené kopie plné moci a výpisu z obchodního rejstříku si dražebník ponechává.

Mám ještě před dražbou něco platit?

Dražebník je oprávněn po Vás žádat složení dražební jistoty. Jste povinen(nna) uhradit dražební jistotu ve lhůtě uvedené v dražební vyhlášce, a to těmito základními způsoby: v penězích (v hotovosti či bezhotovostním převodem) nebo ve formě bankovní záruky. Lhůta pro složení dražební jistoty končí zahájením dražby.

Kdo se nesmí dražby účastnit?

Účastníky dražby nesmějí být: osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít k vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže; osoby, které nesložily dražební jistotu, je-li požadována; dražebník organizující a provádějící dražbu, osoba, jež je jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního orgánu nebo jiného orgánu, jeho zaměstanec; licitátor, který na dražbě činí úkony dražebníka; správce konkursní podstaty, likvidátor nebo nucený správce, jsou-li navrhovateli dražby; u tří bezprostředně výše uvedených skupin osob dále také osoba, která je ve vztahu k některé z výše uvedených osob osobou blízkou, společníkem, osobou ovládanou nebo osobou, která s ní tvoří koncern; obmeškalý vydražitel - ten, který vydražil věc v předchozí dražbě a nezaplatil nejvyšší podání (zmařil dražbu), platí pro opakovanou dražbu; osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs, nebo insolvenční návrh na majetek takové osoby byl zamítnut proto, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to po dobu 3 let od právní moci takového rozhodnutí; kontrolou dražby pověření zaměstnanci příslušného živnostenského úřadu a kontrolou dražby pověření zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj;

Účastníky dražby nedobrovolné nesmějí být dále: dlužník a jeho manžel; osoby, které nesmějí nabývat vlastnictví k věcem, jejichž vlastníkem je dlužník; je-li dlužník právnickou osobou, nesmí být účastníky dražby statutární orgány a členové statutárního nebo kontrolního orgánu dlužníka.

Jak se mám na dražbě chovat?

Dražitelé ani ostatní osoby přítomné na dražebním jednání (veřejnost) nesmějí činit žádné kroky k tomu, aby mařili či jakýmkoliv způsobem ovlivňovali průběh dražby. Jsou povinni dbát pokynů dražebníka či jím pověřených zaměstnanců, včetně prokázání totožnosti, a zdržet se všeho, čím by byl narušen klid a důstojnost dražby.

Pokud to okolnosti dražby vyžadují, je dražebník oprávněn k zajištění bezpečnosti a klidného průběhu dražby zajistit přítomnosti bezpečnostní agentury či požádat o součinnost Policii ČR.

Průběh dražby nesmí být narušován používáním mobilních telefonů.

Ještě před dražbou....

Budete zapsán(a) do seznamu účastníků dražby (prezenční listiny) a následně Vám bude přiděleno dražební číslo. Do prezenční listiny se zapisuje jméno a příjmení (obchodní firma) dražitele, jeho rodné číslo (IČ) a bydliště (sídlo). U právnické osoby pak dále jméno, příjmení, datum narození a bydliště jejího zástupce. Správnost zapsaných údajů pak stvrdíte svým podpisem.

Bylo-li požadováno složení dražební jistoty, je účastník dražby povinen způsobem stanoveným v dražební vyhlášce doložit i složení dražební jistoty před jeho zápisem do seznamu účastníků dražby, jinak nebude do tohoto seznamu zapsán.

Jedná-li se o společnou dražbu movitých věcí, budete seznámen(a) s pořadím, v jakém se budou jednotlivé věci či jejich soubory dražit.

V jaké výši mohu přihazovat?

Po zahájení dražby učiní licitátor vyvolání a z jeho bodů nejdříve prohlášení o předmětu dražby, včetně uvedení nejnižšího podání. Poté vyzve účastníky k tomu, aby činili svá podání.

Podání je nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání. Další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz. Nabídka musí být učiněna ústně a zvednutím přiděleného čísla, podání je perfektní až ústní nabídkou. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší

Dražba pokračuje, pokud dražitelé na vyzvání slovy "poprvé, podruhé" činí vyšší podání. Nebylo-li přes dvojí výzvu a upozornění licitátora: "neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby (označení účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání), udělím mu příklep" učiněno vyšší podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí slovy "potřetí" příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání. V případě nedobrovolné dražby lze příklep udělit nejdříve 3 minuty po zahájení dražby. Učiněným podáním je účastník dražby vázán.

Učiní-li několik dražitelů ve stejný okamžik stejné podání tak, že není možno zjistit, kdo z nich toto podání učinil jako první, a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem, komu má příklep udělit. Losování spočívá v tom, že bude na lístek napsáno „Vydraženo" a do neprůhledného sáčku se vloží tento lístek spolu s lístky čistými (jejich celkový počet se rovná počtu účastníků stejného nejvyššího podání), poté účastníci jednotlivě tahají lístky ze sáčku (nedohodnou-li se, tak v pořadí jejich dražebních čísel od nejnižšího) a tomu, kdo vytáhne lístek s označením „Vydraženo", udělí licitátor příklep.
Je-li některý z účastníků dražby spoluvlastníkem předmětu dražby a učiní-li podání ve stejné výši jako nevyšší podání, udělí licitátor příklep jemu. Je-li těchto účastníků dražby (spoluvlastníků) více, udělí licitátor příklep tomu, jehož spoluvlastnický podíl je nejvyšší. Při rovnosti spoluvlastnických podílů rozhodne licitátor losem (popsaným výše) o tom, komu z těchto spoluvlastníků příklep udělí.

V jakém okamžiku dražba skončí?

Udělením příklepu je dražba skončena.

Nejsem vydražitel – co dál?

Neúspěšným dražitelům se jistota vrací bezprostředně po skončení dražebního jednání, a to stejným způsobem, jakým byla složena.

Jsem vydražitel – co dál?

Jistota se úspěšnému vydražiteli započte na jeho nejvyšší podání. Lhůta a způsob zaplacení nejvyššího podání se stanoví dražební vyhláškou. Obvykle se jedná o několik kalendářních dnů ode dne udělení příklepu a platí se dle výše částky buď hotově nebo bezhotovostně .

Dražebník vydá bez zbytečného odkladu vydražiteli, který nabyl vlastnictví předmětu dražby, písemné potvrzení o nabytí vlastnictví k předmětu dražby.